ZASTRZEGANIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, CZ. 4/4

Tajemnica przedsiębiorstwa – wnioski de lege ferenda

 

Podsumowując, zagadnienia związane z utajnianiem informacji w procesie udzielania zamówień publicznych budziły i budzą emocje od wielu lat. Działania zarówno wykonawcy, jak i zamawiającego związane z tajemnicą przedsiębiorstwa są istotne dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dlatego tak ważne jest, aby obie strony postępowania pamiętały, że podstawową zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności postępowania. Wykonawcy powinni rzetelnie podchodzić do zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa w swoich ofertach, nie nadużywając tej możliwości. Powinni też mieć świadomość, że niezasadnie utajnione informacje mogą zostać odtajnione przez zamawiającego albo ostatecznie przez KIO.

Zamawiający powinni zaś dokładnie analizować zasadność zastrzeżonych informacji, odtajniając te informacje, które tajemnicy nie stanowią (np. są powszechnie dostępne na stronach internetowych wykonawcy), albo gdy wykazanie zasadności zastrzeżenia jest oczywiście niewystarczające, zmierzające do obejścia ustawowej zasady jawności postępowania. Czynności zamawiającego związane z zaniechaniem odtajnienia zastrzeżonych dokumentów są często przedmiotem orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.

Kwestie związane z tajemnicą przedsiębiorstwa należą do tych zagadnień, które ciężko jest ująć w sposób satysfakcjonujący zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Trzeba jednak podkreślić, że to na zamawiającym spoczywa większość obowiązków związanych z odpowiedzialnością za przestrzeganie zasady jawności postępowania. Zasadności utajnienia informacji objętych klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa w złożonych ofertach.

Zgodzić się trzeba z polskim ustawodawcą, że określenie terminów na przeprowadzenie weryfikacji zasadności utajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne i pod rządami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych kwestie te były określone nieprecyzyjnie oraz odmiennie rozstrzygane przez składy orzekające KIO. Jednak wprowadzony 3 dniowy termin z punktu widzenia zamawiających prowadzących duże, skomplikowane postępowania, należy uznać za zdecydowanie niewystarczający do weryfikacji zasadności utajnienia informacji objętych klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa w złożonych ofertach i tym samym uniemożliwiający zamawiającym rzetelną weryfikację tych zagadnień.

Wydaje się, że w sytuacji, gdy 3 dniowy termin na weryfikację zasadności utajnienia informacji przez Wykonawcę jest terminem, w którym Zamawiający obiektywnie nie jest w stanie dokonać tych czynności,  właściwe jest poinformowanie wykonawców o tym, że zamawiający prowadzi procedurę weryfikacji zasadności utajnienia informacji zawartych w ofertach, a niezwłocznie po zakończeniu tej procedury poinformuje wykonawców o ich wyniku. Takie działanie zamawiającego może być oczywiście przedmiotem odwołania do KIO, daje jednak szansę na rzetelne wykonanie spoczywającego na zamawiającym obowiązku, a wykonawcom zapewnia poczucie bezpieczeństwa, że procedura odtajniania będzie przeprowadzona w sposób właściwy i zamawiający nie dokona odtajnienia informacji pochopnie lub nie utrzyma w tajemnicy informacji, które takiej informacji nie stanowią.

Przeczytaj także:
Autor artykułu:
Katarzyna Raczyńska
Radca Prawny
Brak komentarzy

Napisz komentarz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.