ad casum trybunał konstytucyjny

TK: Ustawa o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest niezgodna z art. 7 Konstytucji

W wyroku z dnia 14 listopada 2018 r. o sygn. akt Kp 1/18 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest zgodna z art. 2 Konstytucji, natomiast jest niezgodna z zapisaną w art. 7 zasadą praworządności.

Ustawa zakładała zniesienie górnego limitu przychodu, powyżej którego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W nowym stanie prawnym składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miałaby być odprowadzana od całości przychodu.

Wyrok Trybunału zapadł większością głosów. Troje sędziów zgłosiło zdania odrębne.

Trybunał stwierdził uchybienia w trakcie prac nad zaskarżoną ustawą w Senacie. Podczas głosowania część obecnych na sali senatorów wyjęła z maszyny do głosowania swoje karty, przez co nie wzięła w nim udziału. Po przeprowadzonym głosowaniu Wicemarszałek Senatu zgłosiła brak kworum.

Trybunał ocenił zgodność trybu prac nad zaskarżoną ustawą z art. 7 Konstytucji. Zdaniem Trybunału, nie istnieje umocowanie konstytucyjne dla kompetencji opiniodawczych organizacji związkowych i organizacji pracodawców. Mają one swe źródło w przepisach ustawowych, nie można ich natomiast wywieść z zapisów art. 59 ust. 2 Konstytucji.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Rozwinięcie zagadnienia poruszonego w niniejszym artykule nastąpi wkrótce. Zachęcamy do śledzenia bloga Kancelarii i do lektury kolejnego artykułu na temat wyroku Trybunału.


Autor: Ada Chudzik

fotografia: Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza jest obecnie zamknięty.