ubezpieczenia na życie z UFK, inwestowanie

Mieszany charakter ubezpieczeń na życie z UFK – zapowiedź

Okres przedawnienia roszczeń o zwrot opłaty za zerwaną umowę ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) wynosi 10 lat

Tak orzekł Sąd Najwyższy w trzech uchwałach z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18).

Zagadnienie prawne

Do Sądu Najwyższego zwrócono się z pytaniem odnośnie wyjaśnienia zagadnienia prawnego, które dotyczyło terminu przedawnienia roszczeń ubezpieczonych w ramach ubezpieczeń na życie z UFK względem ubezpieczycieli. W przypadku przyjęcia, iż umowę ubezpieczenia z UFK należy uznać za typową umowę ubezpieczenia – zastosowanie powinien znaleźć art. 819 § 1 k.c., mówiący o 3-letnim okresie przedawnienia. Odmiennie natomiast w przypadku uznania za umowę nienazwaną o mieszanym charakterze (inwestycyjno-ubezpieczeniowym), zastosowanie znalazłby ogólny 10-letni termin, mający swe umocowanie w art. 118 k.c. (od 9 lipca 2018 r., po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego, wynosi on 6 lat).

Mieszany charakter umowy ubezpieczenia z UFK

Kluczowe w sprawach zawisłych przed Sądem Najwyższym było stwierdzenie, jaki charakter ma umowa ubezpieczenia, w ramach której oferowany jest ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Zdaniem Sądu Najwyższego, ma ona charakter mieszany i nie należy jej z góry uznawać za umowę ubezpieczenia. Sąd wskazał, iż nie ma znaczenia uregulowanie tego typu umów w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. O charakterze umowy przesądza bowiem jej głównie inwestycyjny cel.

Świadczenie wartości wykupu nie może być, zgodnie z argumentacją Sądu Najwyższego, uznane za świadczenie ubezpieczeniowe, gdyż nie następuje w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Jest ono rezultatem czynności prawnej ubezpieczającego. W związku z powyższym, zdaniem SN do części kapitałowej umowy ubezpieczenia na życie z UFK nie powinny mieć zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia, a przepisy ogólne, w tym art. 118 k.c.

W oczekiwaniu na uzasadnienia

Trzy omawiane uchwały Sądu Najwyższego mogą mieć przełomowe znaczenie dla praktyki rynkowej i dla doktryny prawa ubezpieczeń. Do chwili obecnej nie pojawiły się pisemne uzasadnienia uchwał. Rozwinięcie zagadnienia poruszonego w niniejszym artykule nastąpi po publikacji przez Sąd Najwyższy uzasadnień w tej sprawie.

Zachęcamy do śledzenia bloga Kancelarii i do lektury kolejnego artykułu na ten temat.


Autor: Ada Chudzik

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza jest obecnie zamknięty.