Profesjonalna rejestracja pojazdów

 

11 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowa regulacja ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów umożliwiających tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów. Należy przez nią rozumieć czasową rejestrację pojazdów, która uprawniałaby do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi,  w celu wykonania jazd testowych pojazdami w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorców działalności w zakresie dystrybucji, produkcji lub badaniami pojazdów, ich przedmiotu wyposażenia lub części.

Profesjonalny dowód rejestracyjny

Zgodnie z definicją zawartą w art. 80s. ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) profesjonalny dowód rejestracyjny jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony. Z przytoczonej wyżej definicji wynika także, że pojazdy, które zostały wyrejestrowane na stałe lub czasowo z ewidencji pojazdów również nie mogą skorzystać z profesjonalnej rejestracji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. 2019 r. poz. 546) podmiot uprawniony w celu wykonania jazdy próbnej zobowiązany jest do wypełnienia drugiej strony blankietu – pierwsza wypełniana jest przez właściwego starostę. Wpis powinien być dokonany nadrukowaną czarną czcionką, zapewniającą dobrą czytelność. W przypadku, gdy nie jest możliwe wypełnienie blankietu w powyższy sposób, blankiet ten może być wypełniony pisemnie,  czytelnie drukowanym pismem w sposób gwarantujący trwałość zapisów.  Na drugiej stronie blankietu znajdują się m.in informację dotyczące marki pojazdu, modelu, numeru identyfikacyjnego pojazdu, okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz data jego wypełnienia.

Podmioty uprawnione do korzystania z profesjonalnej rejestracji pojazdów

Możliwość profesjonalnej rejestracji pojazdów dotyczy przedsiębiorców, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku podmiotów posiadających siedzibę poza granicami, których oddział znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej, a ich działalność związana jest z produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów wcześniej niezarejestrowanych. Podmiotem uprawnionym do profesjonalnej rejestracji pojazdów jest także jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Prawo do wykonywania jazd testowych z użyciem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego jest ograniczone w czasie i uzależnione od rodzaju podmiotu uprawnionego. Podmiot uprawniony wskazany w art. 80s ust. 2 pkt 1 ustawy, tj. przedsiębiorca zajmujący się produkcją, dystrybucją oraz badaniem pojazdów ma prawo do wykonywania jazd testowych przez okres 30 dni od dnia wypełnienia przez niego blankietu. W przypadku jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzającej badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części okres ten wynosi 6 miesięcy od dnia wypełnienia blankietu.  Okres w jakim podmiot uprawniony korzysta z uprawnień w ramach profesjonalnego dowodu rejestracyjnego nie może być jednak dłuższy niż do dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, do której zostały wydane blankiety.

Jazda testowa

Zgodnie z art. 80s ust. 4 ustawy przez jazdę testową należy rozumieć jazdę w ruchu drogowym wykonywaną:

– pojazdem niezarejestrowanym wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą
– z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnej;
– celem przeprowadzenia testu produkowanego lub badanego pojazdu, w tym przedmiotu jego wyposażenia lub części, lub testu pojazdu będącego przedmiotem dystrybucji
– przez podmiot uprawniony, czyli przedsiębiorcę posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział oraz jednostkę uprawnioną lub jednostkę badawczą producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części albo wskazane w ustawie osoby- w ramach działalności określonej w ustawie, tj. w zakresie produkcji, dystrybucji (sprzedaży prowadzonej w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą oraz badaniem przedmiotu wyposażenia pojazdów lub ich części.

Osoby uprawnione do wykonywania jazdy testowej:

– podmiot uprawniony lub jego pracownik;
– na podstawie umowy cywilnoprawnej w przypadku podmiotu uprawnionego zajmującego się produkcją pojazdów;
– osoba zainteresowana zakupem pojazdu, o ile jazda testowa wykonywana jest w obecności podmiotu uprawnionego zajmującego się dystrybucją lub jego pracownika.

Obowiązek prowadzenia wykazu pojazdów

Zgodnie z art. 80x ustawy podmiot uprawniony zobowiązany jest do prowadzenia wykazu pojazdów, które używane są w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Wykaz prowadzony jest w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.

Przepis nakładający obowiązek prowadzenia wykazu wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji o możliwości prowadzenia wykazu w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów. Powyższą informację właściwy minister podaje do publicznej wiadomości, ogłaszając na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu oraz w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji. nie później niż w okresie 22 miesięcy od 11 lipca 2019 r. Obecnie projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów został skierowany do konsultacji publicznych (nr wykazu prac legislacyjnych MC: 127).

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej do momentu udostępnienia aplikacji umożliwiającej prowadzenie wykazu w systemie teleinformatycznym konieczne jest prowadzenie wykazu przez podmiot uprawniony w formie papierowej bądź elektronicznej. W przypadku nie prowadzenia wykazu, o którym mowa powyżej ustawa przewiduje sankcję w postaci kary pieniężnej w wysokości 5.000 złotych.

Obowiązek ubezpieczenia OC pojazdów

Posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu wypełnienia blankietu przez podmiot uprawniony, jednak nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu,

Zgodnie art. 27 ust. 7 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podmiot uprawniony może zawrzeć umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, jednak nie krócej niż 30 dni.

Przed zawarciem przez podmiot uprawniony umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy uzupełnić wykaz danymi o pojazdach używanych z wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz dane dotyczące używanego profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, tj. nr rejestracyjny profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania skierowanego przez zakład ubezpieczeń, z którym zawarta została umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, podmiot uprawniony zobowiązany jest przedstawić kopię wykazu pojazdów albo jego wydruk. Wezwanie do przedstawienia wykazu może być skierowane w czasie obowiązywania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

 


Autor: dr Maciej Balcerowski

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza jest obecnie zamknięty.