rejestr agentów broker agent

Nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych

15 stycznia 2019 r. wchodzi w życie pakiet trzech rozporządzeń Ministra Finansów regulujących nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych, których wprowadzenie przewiduje ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z 15 grudnia 2017 r.

W skład pakietu rozporządzeń wchodzą:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów (Dz.U. 2018 poz. 2371), zastępujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych (Dz.U. 2014 poz. 1273);
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz.U. 2018 poz. 2417), zastępujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych (Dz.U. 2014 poz. 1376);
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2018 poz. 2467), zastępujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (U. 2006 nr 178 poz. 1316).

Zmiany wynikające z wdrożenia na gruncie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń objęły także regulacje dotyczące rejestracji oraz ewidencji pośredników ubezpieczeniowych. Dotyczą one w szczególności rozszerzenia katalogu pośredników ubezpieczeniowych poprzez wprowadzenie kategorii agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, można również zauważyć wyraźną tendencję w kierunku cyfryzacji procesów rejestracyjnych.

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru, istotnym zmianom uległ rejestr pośredników ubezpieczeniowych jako taki. Zachowano dotychczasowy podział rejestru na dwa działy – rejestr agentów oraz rejestr brokerów, pomimo wprowadzenia drobnych zmian w nazewnictwie. Rozbudowie uległ jednak zakres informacji wprowadzanych do poszczególnych działów.

Dział I, w miejsce dotychczasowego jednego rozdziału (rejestr agentów ubezpieczeniowych wykonujących działalność agencyjną), został podzielony na dwa rozdziały, obejmujące odpowiednio: agentów ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Obok dodania nowego rodzaju pośrednika ubezpieczeniowego w ramach działu I rejestru pośredników ubezpieczeniowych, dokonano rozbudowy danych zgłaszanych do rejestru.

Niezależnie od formy organizacyjnej pośrednika ubezpieczeniowego, wprowadzono obowiązek wskazania rodzaju agenta. W przypadku agentów niebędących osobami fizycznymi wprowadzono obowiązek ujawniania następujących informacji:

   • czy agent jest bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, w przypadku, gdy osoby fizyczne wykonujące w jego imieniu czynności agencyjne zdawały egzamin właściwy dla wyżej wskazanych podtypów pośredników,
   • wykazu członków zarządu agenta będącego osobą prawną oraz wspólników agenta będącego spółką nieposiadającą osobowości prawnej, obejmującego ‒ w przypadku wspólników będących osobami prawnymi ‒ członków ich zarządu, zawierającego dane osobowe takich osób, obejmujące:
    • imię lub imiona i nazwisko,
    • numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
    • miejsce zamieszkania,
   • tożsamości akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym agenta oraz wysokości tych udziałów,
   • tożsamości osób, które mają bliskie powiązania z agentem.

Przez bliskie powiązania z agentem należy rozumieć sytuację, w której dwa lub więcej podmiotów jest ze sobą powiązanych przez kontrolę lub przez udział kapitałowy, bądź dwa lub więcej podmiotów jest trwale powiązanych przez kontrolę z tą samą osobą.

Zmiany w zakresie danych ujawnianych w rejestrze brokerów (dział I i II) objęły brokerów niebędących osobami fizycznymi. Zgodnie z treścią rozporządzenia, poza dotychczas ujawnianymi danymi, brokerzy zobowiązani są do wskazania:

   • tożsamości akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym brokera oraz wysokości tych udziałów,
   • tożsamości osób, które mają bliskie powiązania z brokerem.

Bliskie powiązania z brokerem rozumie się analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku bliskich powiązań z agentem, co zostało opisane powyżej.

Omawiane rozporządzenie przewiduje ponadto dodanie w ramach rejestru brokerów dwóch nowych rozdziałów, zatytułowanych: „egzaminy dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych” oraz  „osoby zwolnione z egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz osoby, wobec których nie stosuje się warunku zdania tego egzaminu”.

Rejestr agentów

W zakresie rejestru agentów ubezpieczeniowych kluczową zmianę stanowi przede wszystkim rozszerzenie zakresu podmiotowego rejestru o nową kategorię pośredników działających na rzecz zakładów ubezpieczeń, a więc agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Wśród istotnych zmian wprowadzonych rozporządzeniem z 12 grudnia 2018 r., należy wskazać przede wszystkim zmianę formy składania wniosków o wpis do rejestru agentów. Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia, wnioski o wpis lub zmianę wpisu należy składać za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, na bezpłatnym formularzu elektronicznym. Wspomniany bezpłatny formularz elektroniczny zastępuje natomiast regulowany rozporządzeniem z 10 października 2014 r. dokument elektroniczny, generowany w ramach systemu teleinformatycznego, udostępnianego zakładom ubezpieczeń przez organ nadzoru. W nowym reżimie prawnym nie przewidziano także możliwości składania wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Od 15 stycznia 2019 r. wnioski będą składane przez osobę uprawnioną po uwierzytelnieniu za pomocą tzw. profilu zaufanego. W przypadku osób uprawnionych do składania wniosków, ale nieposiadających danych do uzyskania profilu zaufanego, wnioski będą składane w formie pisemnej (wydruk) z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Rozwiązanie to będzie miało jednak charakter wyjątkowy.

31 grudnia 2018 r. na stronie KNF pojawił się komunikat w sprawie przekazania informacji o osobach uprawnionych do składania wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Do komunikatu dołączono pisma kierowane do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz do brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, dotyczące konieczności złożenia informacji umożliwiających składanie wniosków odpowiednio do rejestru agentów lub rejestru brokerów.

Rejestr brokerów

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku rejestru agentów, zasadniczą zmianą wprowadzoną na gruncie rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. jest modyfikacja trybu składania wniosków o zmianę wpisu w rejestrze.

Dotychczasową formę pisemną składania wniosków, regulowaną rozporządzeniem z 8 września 2014 r., zastąpił wniosek składany za pośrednictwem strony internetowej KNF. Wnioski potwierdzane są za pomocą tzw. profilu zaufanego. Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku osób uprawnionych do składania wniosków o dokonanie wpisu do rejestru agentów, także w tym przypadku przewidziano szczególny tryb składania wniosków przez osoby nieposiadające danych wymaganych do założenia profilu zaufanego. W takim przypadku wniosek jest składany jako wydruk za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie KNF.

Rozporządzenie z 10 grudnia 2018 r. dopuszcza także wprost możliwość wskazania przez brokera osoby uprawnionej do składania wniosków o zmianę wpisu w rejestrze. Uprawnienie to dotyczy osób innych niż uprawnione do reprezentacji na podstawie CEIDG lub KRS.


Autor: dr Maciej Balcerowski

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza jest obecnie zamknięty.