COVID-19. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Postojowe dla mikroprzedsiębiorców i zleceniobiorców nieubezpieczonych z innego tytułu1, co do zasady przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą oraz wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami k.c.2 stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (dalej: umowa cywilnoprawna), gdy w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w działalności takiej osoby.
POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła ją przed dniem 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiła jej oraz, jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.3. Ponadto, świadczenie postojowe przysługuje jeżeli taka osoba zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r4.

POSTOJOWE, A UMOWY CYWILNOPRAWNE

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.5 oraz przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS6, obowiązującego na dzień złożenia wniosku7 (dalej: PMWPK), obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Obecnie wynosi ono 5331,47 zł, a zatem limit 300% PMWPK wynosi 15 994,41 zł8.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę9 (a zatem w wysokości 2 080 zł) i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie10. Może ono bowiem zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego11.
Świadczenie postojowe jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje wyłącznie jedno świadczenie postojowe.

MASZ PYTANIE?

Zadaj je naszemu ekspertowi w postaci komentarza pod artykułem. Jeśli potrzebujesz porady – skontaktuj się z naszym ekspertem.

Kacper Niziołek

Doradca podatkowy
+48 22 825 73 51
kacper.niziolek@niziolekadvisory.com


 1. art. 15zq – 15zy

 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.)

 3. Istotna zmiana wprowadzona drugą nowelizacją ustawy COVID-19, która zniosła dodatkowe ograniczenie, zgodnie z którym przychód ten nie mógł być wyższy od 300% PMWPK obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 4. Istotna zmiana wprowadzona drugą nowelizacją ustawy COVID-19, która znosi ograniczenie dotyczące osoby, która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020r., zgodnie z którym świadczenie postojowe przysługiwało, jeśli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% PMWPK, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 5. zmiana wprowadzona drugą nowelizacją ustawy COVID-19 (wcześniej datą graniczną był 1 lutego 2020r.)

 6. na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 7. art. 15g ust. 7

 8. zob. komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r.; M.P. z 2020, poz. 412

 9. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

 10. Istotna zmiana. Przed drugą nowelizacją ustawy COVID-19 było to świadczenia jednorazowe.

 11. art. 15zua, wprowadzony drugą nowelizacją ustawy COVID-19

Brak komentarzy

Napisz komentarz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.