Judge gavel, scales of justice and law books in court

Zadośćuczynienie także dla rodziny

 

Najbliżsi poszkodowanego będą mogli je otrzymać, jeśli doznał on trwałego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 27 marca 2018 r., sygn. akt III CZP 60/17. SN rozważał zagadnienie, czy najbliżsi tych osób poszkodowanych na skutek czynu niedozwolonego, których stan zdrowia po wypadku uległ bardzo poważnemu pogorszeniu i znajdują się w stanie wegetatywnym, mogą domagać się zadośćuczynienia za krzywdę, ponieważ ich życie uległo pogorszeniu. Z przepisów wprost wynika jedynie to, że zadośćuczynienia może żądać sam poszkodowany (445 § 1 k.c.), zaś członkowie jego rodziny tylko wtedy, gdy zmarł (446 § 4 k.c.). Dotychczasowe orzecznictwo sądów było zaś niejednolite.
Sąd Najwyższy ostatecznie spory te uciął i stwierdził, że takich przypadkach zostają naruszone dobra osobiste najbliższych i na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 k.c. mają oni prawo domagać się zadośćuczynienia od sprawcy lub jego ubezpieczyciela.